EĞİTİMLER

A-STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ

B-İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

C-SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKALAŞMA EĞİTİMLERİ

D-KARİYER PLANLAMA EĞİTİMLERİ

 

A-STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ


Stratejik yönetim eğitimleri, işletmelerin rekabet yeteneklerini geliştirmek için yenilikçi ve kurumsal iş sistemleri hakkında temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar.

 

1-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Proje Yönetimi

Küresel ekonominin getirdiği rekabet ortamında, işletmeler entegre bilgi sistemlerine dayalı planlı, hızlı ve doğru iş üretebilmek için ERP sistemlerine geçmek zorundadırlar. Bu eğitimde, şirketlerin ERP sistemlerini seçme ve uygulama aşamasında bilmeleri gereken konular ve yapması gereken çalışmalar hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

2-Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

İş dünyası ürün odaklı ekonomiden, müşteri odaklı ekonomiye geçerken, bilgi teknolojileri destekli satış-pazarlama uygulamalarının başarısına giderek daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde işletme ve sektör özelliklerine göre temel CRM uygulamalarının nasıl tesbit edileceği ve nasıl uygulanacağı konusunda temel bilgiler verilmektedir.

 

3-Yönetim Karar Destek Sistemleri (MIS)

Günümüzde işletmeler çok sayıda rakipten, çok sayıda müşteriden, çok sayıda çalışandan gelen yoğun ve karışık bir bilgi yağmuru altında çalışmak zorundadırlar. Bu eğitimde doğru bilgiyi elde edip, onu hızlı ve güvenli bir şekilde işleyerek, doğru kararlar almak isteyen işletmelerin bilgi sistemleri yönetimi hakkında hangi temel unsurları bilmeleri ve nelere odaklanmaları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

 

4-E-Dönüşüm ve E-Ticaret yönetimi

Küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda, sürekli gelişen bilgi teknolojileri, iş yapma biçimlerimizi ciddi bir şekilde değiştirmekte ve bu değişime uymayan işletmeleri kaçınılmaz tehlikeler beklemektedir. Bu eğitimde işletmelerin e-rekabette fark yaratabilmek için bilmeleri gereken e-dönüşüm ve e-ticaret sistemleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

5-Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma

Günümüzdeki başarılı şirket tanımı “çok üreten” ya da “çok satan” değil, “vizyoner, değişimlere adapte olabilen, müşteri odaklı, rekabetçi yönetim tarzına sahip ve sürdürülebilir” şirket olarak değişmiştir. Kurumsallaşmanın başarılı örnekleri olan bu tür şirketler hem müşteriler, hem de çalışanlar için cazibe merkezi haline gelmişlerdir. Bu eğitimde kurumsallaşmanın tanımı, dünyadan ve Türkiye’den kurumsallaşma örnekleri, kurumsallaşma yol haritası vb. temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Türk İş Dünyasında Stratejik Yönetim Teknikleri (İş Dünyasından Yaşanmış Örneklerle)

İş dünyasındaki üst düzey yöneticilerin, günlük iş rutinlerini gerçekleştirirken aynı zamanda bulundukları duruma makro açıdan bakan, kendilerini rakipleriyle kıyaslayabilen ve bunlardan dersler çıkarabilen yönetsel örneklere ve bakış açılarına ihtiyaçları vardır. Bu eğitimde iş dünyasındaki farklı yönetim teknikleri, yaşanmış örnekler baz alınarak  anlatılmaktadır.

 

7-KOBI’ler İçin Stratejik Yönetim Teknikleri (20 teknik)

Yoğun rekabetin sürdüğü iş dünyasında KOBI sahipleri ve yöneticilerinin, işletmelerine ait sorun ve hedeflerini çözmek icin en uygun yönetim metodolojilerini seçebilmeleri giderek önem kazanmaktadır. Bu eğitimde iş dünyasında uzun süreden beri kullanılan ve başarısı kanıtlanmış yönetim metodolojileri, uygulama alanları ve yol haritaları hakkında bilgiler verilmektedir.

 

8-Kriz Yönetimi (İş Dünyasından Yaşanmış Örneklerle)

Riskinizin krize, krizinin de kaosa dönüşmesini istemiyorsanız, iş dünyasında bugüne kadar krizlere yakalananların neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını dikkatle incelemeli, onların yaşadıklarından neler öğrenebileceğinizi araştırmalısınız. Bu eğitimde iş dünyasında yaşanmış gerçek kriz öyküleri incelenerek, işletmelerde “kriz yönetimi” bakış açısının oluşturulması ve “kriz yönetimi” stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

9-Kurumsal Değişim yönetimi

Gerek rakipler ve gerekse müşteri nedeniyle sürekli değişim baskısı altında olan günümüz iş dünyası, kurumsal olarak değişime adapte olabilmek ve hatta bu değişimin kurbanı olmamak için özel bir çaba harcamaktadır. Değişimi yönlendirmek şirketlerin bir numaralı hedefi haline gelmektedir. Bu eğitimde şirketlere değişim yönetimini başarıyla yürütebilmeleri için kavramlar, altyapı ve uygulama metodları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

10-Gelecek Yönetimi (İş Dünyasında Gelecekte Neler Olacak?)

İş alanınızdaki risklerinizle hazırlıksız karşılaşmak, fırsatlardan habersiz kalmak istemiyorsanız sektörel, küresel, demografik vb. tüm alanlardaki değişimleri, farklı bakış açıları kullanarak sürekli olarak izlemek ve doğru olarak yorumlamak zorundasınız. Bu eğitimde iş dünyasında gelişen stratejik sektörler, yükselen ekonomiler, rekabetçi ülkeler, yeni doğan trendler, kaybeden değerler, fırsatlar ve riskler, stratejik konu başlıkları altında sınıflandırılarak interaktif bir eğitim platformuna getiriliyor.

 

11-İnovasyon Yönetimi

Rekabette avantaj sağlayabilmek amacıyla ar-ge gibi yüksek bütçeli proje çalışmaları yürütebilmek için güçlü finansal ve büyük kurumsal altyapılar gerekmektedir. Oysa inovasyon yönetimi sayesinde daha hızlı, daha pratik ve daha düşük bütçeli yenilikleri tüm firmalar gerçekleştirebilirler. Bu eğitimde inovasyon yönetiminin anlamı, şirketlere getirdiği fırsatlar, uygulama teknikleri, aşamalar vb. temel bilgiler verilmektedir.

 

12-5s

Japon kökenli verimlilik iş modeli olan 5S, uygulama kolaylığı ve kolay anlaşılabilirliği ile iş dünyasında bir çok sektörde ve çok sayıda şirkette uzun zamandan beri itibar görmektedir. Bu eğitimde 5S ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

13-Kaizen

Sürekli değişim anlamına gelen Kaizen çalışma modeli, endüstriyel bir iş modeli olmasının yanısıra günlük hayata da kolaylıkla uygulanabildiği için giderek bir yaşam kültürü haline gelmiştir. Prosedür ve talimatların dışında, giderek yaşam kültürü haline dönüşen çalışma tutum ve davranışları, şirketleri rekabette daha avantajlı hale getirecektir. Bu eğitimde Kaizen ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

14-İş Süreçleri Analizi ve Süreç Yönetimi

Günümüzün giderek hızlanan ve karmaşıklaşan iş dünyasında, her sektör ve her ölçekteki kurumun daha hızlı, daha verimli, daha kaliteli, daha ekonomik iş sonuçları üretebilmesi için iş süreçlerini sürekli gözden geçirmesi ve iyileştirmesi gerekmektedir. Bu eğitimde kurumlardaki organizasyon ve iş süreçlerinin yapısı, kilit iş süreçleri, süreç performans göstergeleri, süreç sorumluları, süreç girdi ve çıktıları, süreç analiz ve iyileştirme teknikleri vb. kavram ve uygulamalar hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

15-Temel Proje Yönetimi 

Günümüz iş dünyasında bir çok alanda ve farklı ölçeklerde yapılan değişik işler ve çalışmalar, performanslarının  ölçülebilmesi ve daha iyi yönetilebilmeleri için birer proje formatına (proje planı, proje bütçesi, proje ekipleri vb.) dönüştürülmektedir. Bu eğitimde şirketlerin yaptıkları (rutin olmayan) çalışmaları proje yönetimi kapsamında yürütebilmeleri için proje yönetimi hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

16-Hibe Projeleri Yönetimi (AB, Kalkınma Ajansları vd.)

AB, Kalkınma Ajansları, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, KOSGEB vb. çok sayıda kurum, işdünyası ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hibe destekleri vermektedir. Bu hibeleri alabilmek için belli bir disiplin ve özel formatlarda projeler yazılmakta ve projeler bu formatlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu eğitimde bahsedilen fon kaynaklarına uygun proje yazma ve yürütme teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

17-Ar-ge Projeleri Yönetimi (Tübitak Ar-Ge)

Tübitak Ar-ge hibe destekleri, değişik yetenek ve kapasitedeki kurumların ar-ge projelerini üretebilmeleri için verilmektedir. Bu hibeleri alabilmek için belli bir disiplin ve özel formatlarda projeler yazılmakta ve projeler bu formatlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu eğitimde ar-ge hibe koşullarına uygun proje yazma ve yürütme teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

18-Entegrasyon Projeleri Yönetimi

Gerek firmaların endüstriyel hedeflerine yönelik yazılım çözümlerinde olsun ve gerekse startup vb. organizasyonların geliştirdikleri yazılım çözümlerinde olsun, yazılım geliştirme süreçlerinin önemi günümüzde giderek artmaktadır. Bu eğitimde her ölçekteki yazılım geliştirme sürecine yönelik proje ve kalite yönetim standartları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

B-İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ


İnsan kaynakları eğitimleri, kurumlardaki insan kaynaklarının yetenek ve performansının saptanması ve artırılmasına yönelik  temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar.

 

1-İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüzde şirketlerin rekabet üstünlükleri sahip oldukları tesisler, üretim-satış gücü ve pazar payıyla olduğu kadar, sahip oldukları yetkin insan kaynaklarıyla da ölçülmektedir. Bu eğitimde işletmelerin rekabette fark yaratabilmek için sahip oldukları insan kaynaklarını kurumsal bir çatı altında hangi kriterlere göre ve nasıl organize edip, nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

2-İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

İnsan kaynakları performans yönetimi, çalışan personelin iş tanımlarında belirtilen yetki ve sorumluluklarını ne derece yerine getirdiklerinin ve bunlar doğrultusundaki yeterliliklerinin, belli kriterler ve ağırlıklar üzerinden dönemsel olarak değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin tamamıdır.  Bu eğitimde, organizasyonel yapılarını ve rekabet stratejilerini Performans Yönetimi konsepti üzerine oluşturmak isteyen işletmelerin, bu sistemleri kurma ve uygulama aşamasında bilmesi gereken konular ve yapması gereken çalışmalar hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

3-Temel İletişim Teknikleri

Günlük hayatta ve iş dünyasında yaşanan bir çok sorunun  temelinde iletişim tekniklerinin bilinmemesi ya da yetersiz ve hatalı iletişim tekniklerinin kullanılması yatmaktadır. İletişimle ilgili yapılan küçük hatalar, büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu eğitimde her sektörde ve her platformda kullanılabilecek olan iletişim teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

4-Problem Çözme ve Fikir Üretme Teknikleri

İş dünyasında her gün, çok sayıda ve farklı türlerde problemlerle karşılaşmaktayız. Çoğu geleneksel problemler yine geleneksel yöntemlerle çözülebilmekteyken, ortaya çıkan bazı yeni problem türleri de yeni ve yaratıcı tekniklerle çözülebilir hale gelmiştir. Bu eğitimde iş dünyasındaki geleneksel problem çözme teknikleri ve yeni gelişen yaratıcı fikir üretme teknikleri hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır.

 

5-Liderlik Yönetimi ve Temel Yöneticilik Teknikleri

Giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan iş hayatı, sadece kurallara,  metodolojilere ve sistemlere değil, aynı zamanda bunları yürüten kişilere önderlik yapacak liderlere de büyük oranda ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde iş dünyasında giderek daha çok ihtiyaç duyulan liderlik kavram ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Çalışan Memnuniyet Analizi

Çalışan memnuniyet analizi sistematik ve kurumsal bir geri bildirim aracını kullanarak çalışanların memnuniyetinin seviyesini saptayan ve bunun nedenlerini analiz eden, çözümleri planlayan ve iyileşmeyi izleyen, son derece güçlü bir kurumsal verimlilik ve motivasyon geliştirme projesidir. Bu eğitimde Çalışan Memnuniyeti Analizi’nin, her ölçekteki şirkette, stratejik bir İnsan Kaynakları projesi olarak başarıyla yürütülmesi için gerekli temel kural ve yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

7-İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması

İK sistemlerinin temel basamağı olan iş analizi, görev tanımları ve yetkinlikler doğru tanımlandığı sürece şirketlerdeki tipik İK sorunları azalacak, çalışanların şirkete kazandıracağı rekabetçi yetenekler daha çok ön plana çıkmaya başlayacaktır. Bu eğitimde iş analizinin amacı ve yapılma yöntemleri, görev tanımlarında dikkat edilmesi gerekenler ve yetkinliklerin nasıl saptanması gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.

 

8-İşe Alım ve İşten Çıkarma Görüşmelerinin Yürütülmesi

Çalışan bağlılığının temelleri atılırken işe alım görüşmelerinin ve işveren markasının zedelenmemesi için işten çıkarma görüşmelerinin önemi, günümüzde İK yönetimlerinin çok daha hassas ve özenli olmaları gereken konuların başında gelmektedir. Bu eğitimde kurumsal bir kimlik altında ve temel iletişim tekniklerine dayanarak işe alım ve işten çıkarma görüşmelerinin nasıl yürütülmesi gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.

 

9-Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Doğru hedefler, doğru kişilere ve doğru yöntemlerle verilmediği sürece, kurumların performansları ölçülemez ve geliştirilemez. Bu eğitimde çalışanların hedeflerinin neye göre ve nasıl saptanması gerektiği, hedeflerin izlenme yöntemleri, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme süreci ve teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

10- Eğitim Tasarımı ve Eğitim Süreçleri Yönetimi

Çoğu zaman başarılı iş sonuçlarına dönmeyen, katılımcılar tarafından rutin ve sıkıcı bir süreç olarak değerlendirilen eğitim süreci doğru bir ihtiyaç analizi, özgün bir eğitim tasarımı ve etkin bir sunum yöntemiyle kurumların performansında ciddi artışlar yaratabilir. Bu eğitimde eğitim ihtiyaç analizi yöntemlerinin belirlenmesi, farklı eğitim tasarım yöntemleri ve kurum içi eğitici yetiştirilmesi konusunda bilgiler verilmektedir.

 

11-Kurumsal Motivasyon Yönetimi

Yeni kuşakların iş dünyasına hızla katıldıkları günümüz rekabet ortamında, başarılı iş sonuçları alabilmek için kurumlar, çalışanların motivasyonlarının yönetimi konusuna giderek daha çok özen göstermek zorundadırlar. Bu eğitimde gerek İK sistemlerinin ve gerekse yöneticilerin, çalışanların motivasyonunu ölçmek ve geliştirmek amacıyla hangi sistemleri ve teknikleri kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

 

12-Kurum İçi İletişim Yönetimi

Kurum içi iletişimin şeffaf, hızlı ve güçlü bir altyapıya sahip olması gerek ekip çalışması, gerek bireysel motivasyon ve gerekse kurum kültürünü geliştirme açısından kuruma ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu eğitimde kurum içi iletişim dinamikleri, kurum içi iletişim alt yapı sistemleri ve kurum içi iletişimi yürütürken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

 

13-Kurum Kültürü Oluşturma

Kurum kültürü şirketlerin yazılı ve sözlü iş yapma tarzlarını belirleyen, köklü bir geçmişe dayalı, kurumsal dna ve kurumsal refleksleri oluşturarak kurumun geleceğine yönelik rotasını güvenli bir şekilde çizmesine yardımcı olan unsurlardır. Bu eğitimde kurum kültürünün önemi ve faydaları, kurumsal kültürü oluşturma ve geliştirme yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

14-Şikayet ve Öneri Sistemleri Yönetimi

Çalışanlarının iş ile ilgili şikayet ve önerilerine önem veren kurumlar, hem çalışanlarının motivasyon ve bağlılıklarını artırmakta, hem de kurumlarının iş verimliliği ve performansını geliştirmektedirler. Bu eğitimde şikayet ve öneri sistemlerini oluştururken dikkat edilmesi gerekenler ve kullanılması gereken teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

15-Kişisel Verimlilik ve Performans Yönetimi

Gerek yönetici ve gerekse çalışan olsun, iş dünyasında faaliyet gösteren herkesin kişisel değerini artırmak amacıyla verimlilik ve performansını geliştirmeye yönelik olarak kullanabileceği çok sayıda yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bu eğitimde (toplantı yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözme vb.) kişisel verimlilik ve performansı artırmaya yönelik olarak günümüz iş dünyasında en çok kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

16-Mavi Yaka Yönetici Yetiştirme

Özellikle çok sayıda çalışanı bulunan üretim işletmelerinde postabaşı, formen, vardiya şefi, müdür yardımcısı, müdür vb. pozisyonlardaki yöneticilerin teknik uzmanlıkları olmasına rağmen, insan kaynakları yönetimi konusunda yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip değillerdir. Bu eğitimde orta kademe teknik yöneticilerin, kendi ekiplerinin etkin yönetimi, iletişimi, problemlerinin çözümü, motivasyonu, performans değerlendirmesi vb. konularda bilmeleri gereken temel teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

C-SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKALAŞMA EĞİTİMLERİ


Satış, pazarlama ve marka eğitimleri her sektöre yönelik temel satış süreçleri, pazarlama teknikleri ve markalaşma stratejileri hakkında, yaşanmış pratiklerden beslenen yenilikçi ve alternatif uygulama bilgilerini kapsar.

 

1-Satış ve Pazarlama İnovasyonları (iş dünyasından yaşanmış örneklerle)

Uzun yıllardan beri küresel markalara fason iş yapma kültürü ile inovasyon ruhu kısıtlanmış, pazarlamayı pas geçerek klasik üretim ve satış formatlarında saplanıp kalmış olan çok sayıda işletmemiz, yola bu şekilde devam edemeyeceklerini artık farkına varıyor, yeni ve farklı çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu eğitimde Türk iş dünyasında yaşanmış gerçek pazarlama vakıaları, başarı ve başarısızlık öyküleri incelenerek, işletmelerde pazarlama ve inovasyon bakış açısının oluşturulması ve yeni pazarlama inovasyonlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

2-Marka ve Markalaşma İnovasyonları (iş dünyasından yaşanmış örneklerle)

Ürün ve hizmetlerde fiyat, kalite, fonksiyon, servis vb. alanlardaki rekabet avantajları rakiplerle eşitlendiğinde geriye markanın müşterideki algısı kalır. Günümüzde giderek daha çok firmanın markalaşma ve marka yönetimi konusuna odaklanmalarının nedeni budur. Bu eğitimde yaşanmış gerçek markalaşma vakıaları incelenerek, işletmelerde markalaşma ve marka yönetimi çabalarının olgunlaştırılması hedeflenmiştir.

 

3-Satış Süreci ve Temel Satış Teknikleri

Klasikleşmiş ve yıpranmış satış teknikleri, günümüzün yenilikçi ve zor müşterisinin arayışlarına çare olamamaktadır. Öte yandan çok sayıda benzer ürünün bulunduğu bir piyasada, satış temsilcisinin önemi giderek artmaktadır. Bu eğitimde geleneksel satış tekniklerine alternatif bir yaklaşım getirilerek, satışçılara ve satışçı adaylarına satış süreci ve satış teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

4-Telefonla Satış Ekipleri İçin İletişim Teknikleri

Gelişen iletişim teknolojileri, çok sayıda müşteriyle iletişim halinde olan şirketlere telemarketing, çağrı merkezi vb. fırsatlar sunmaktadır. Ancak müşteriyle daha sistematik ve daha hızlı bir iletişim için, iletişim teknolojisi kadar bu teknolojiyi kullanan personelin de telefonla iletişim teknikleri hakkında bilgilenmesi gerekmektedir. Bu eğitimde müşteriyle telefonda iletişim teknikleri ve telefonda iletişim performans sistemi (raporlar, göstergeler, konuşma metinleri vd.) hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

5-Kapıdan Satış Ekipleri İçin İletişim Teknikleri

Bir çok sektör pazarda daha yaygın varlık gösterebilmek için mağazadan ya da bayiden satışın yanısıra “çat kapı” tabir ettiğimiz kapıdan sıcak satışı yoğun bir şekilde uygulamaktadır. Müşterinin mekanında ilk defa ve sıcak temasta bulunan satış personelinin çok iyi yetiştirilmiş olması, hem ilk satışların sürekliliği hem de markanın prestiji açısından önem arzetmektedir. Bu eğitimde kapıdan satış ekiplerinin bilmeleri gereken temel iletişim teknikleri ve kapıdan satış performans sistemi (raporlar, konuşma metinleri vd.) hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Franchising Yönetimi

Markalaşma sürecini hızlandırmak isteyen çok sayıda firma, franchising uygulamalarına başlamaktadır. Markanın, dışarıdan yeni girişimcilerin de katkısıyla geniş bir penetrasyon alanına yayılma süreci, özenle yapılmış standartlar ve uygulama prosedürlerinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde franchising verme sürecindeki temel uygulama ve teknikler anlatılmaktadır.

 

7-Call Center Performans Yönetimi

Müşterisiyle sürekli ve sıcak temas halinde olmanın önemini farkına varan işletmeler, gelişen bilişim teknolojilerinin de desteğiyle her ölçekte call center faaliyetlerini kurmakta ve geliştirmektedirler. Bu eğitimde sektörel özellikler, kişisel iletişim teknikleri ve bilişim teknolojilerinin dengeli bir birleşimi olarak tarif edilen call center uygulamalarında performans yönetimi hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

8-Pazar Araştırması ve Hedef Pazara Giriş Stratejileri

Günümüzde çok sayıda yeni ürün ve hizmet, yeterli bir pazar araştırması yapılmadan ve doğru bir pazara giriş stratejisi oluşturmadan piyasaya hızla sürüldüğü için, hakettikleri fiyat ve müşteriyle buluşamamaktadır. Bu eğitimde masa başı ve alan araştırması teknikleri, trend analizi, istihbarat analizi, dönemsel analiz, rakip analizi, hedef kitle segmantasyonu, ürün-hizmet analizi vb. konulardan bahsedilerek örneklerle Pazar araştırması ve hedef pazara giriş stratejileri hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

D-KARİYER PLANLAMA EĞİTİMLERİ


Kariyer Planlama ve Kişisel Performans Eğitimleri, yeni mezunlar-iş arayanlar, profesyonel çalışanlar, profesyonel yöneticiler ve yönetici adaylarına yönelik temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar.

 

Hedef kitle:

- Yeni mezunlar ve iş arayanlar

- Profesyonel çalışanlar

- Profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları

 

Eğitim konuları:

- Kişilik Profilleri ve Yetkinlikler

- Kariyer Planlama ve Dönemsel Hedefler Belirleme

- Kişisel Marka ve Yönetimi

- Networking, İş Arama ve İş Görüşme Teknikleri

- İş Dünyasında Değişen Trendler ve Geleceğin Meslekleri

- İş Dünyasında Lider Yöneticilerin Tipik Özellikleri

- Kurumsal Şirketlerde Kariyerin Avantaj ve Dezavantajları

- Startup Stratejileri, Sosyal ve Ticari Girişimlerin Yönetimi

- Kişisel Verimlilik ve Performans Teknikleri

- Sunum Tasarımı ve Etkili Sunum Teknikleri

- Mentorluk ve Tersine Mentorluk

- Temel İletişim ve İkna Teknikleri

- Kişisel Motivasyon Teknikleri

- Yöneticinin Yönetimi

- Ekip Çalışmasında Liderlik Teknikleri

- Problem Çözme, İnovasyon ve Fikir Üretme Teknikleri